กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรที่เรียน ปีการศึกษา 2564

ศูนย์ประสานงานจัดสรรโอกาสเด็กที่ไม่มีที่เรียน จังหวัดปราจีนบุรี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรร-ม.1(ปราจีนบุรี)

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไข)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรร ม.4 (ปราจีนบุรี)ฉบับแก้ไข

 

ศูนย์ประสานงานจัดสรรโอกาสเด็กที่ไม่มีที่เรียน จังหวัดนครนายก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรร ม.1(นครนายก)

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรร ม.4(นครนายก)