ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ


วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดย ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย มอบหมายให้ นายชิราวุฒิ สองสรี รองผอ.สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อติดตามการดำเนินโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) การเฝ้าระวังการทุจริตในระดับพื้นที่ โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 403 (ทวารวดี) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี