ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2565

ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดย นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นางสาวดวงจิต สนิทกลาง นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามนโยบาย “สพฐ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน” 4 ด้าน คือ ความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 ข้อ ผ่านระบบ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง
https://drive.google.com/drive/folders/1yuvLzRzlKC6dMbJ6acx70lEVSM3PadXr?usp=sharing