ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ประชุมพิจารณาคัดเลือก “รางวัลเสมาพิทักษ์” ประจำปี พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปราจีนบุรี นครนายก โดย นายชิราวุฒิ สองสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานสกสค.จังหวัดนครนายก โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน