กลุ่มนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดยกลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการจัดประชุมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานฯ โดยมี ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผอ.สพม.ปจนย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพม.ปจนย