ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นำโดย ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รองผอ.สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งให้กำลังใจและแสดงความห่วงใย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด และมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ ONLINE ผ่านทางระบบ Video Conference และ ON-HAND สำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การรับชม โดยการนำหนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง ณ โรงเรียนเมืองนครนายก จ.นครนายก