กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดซื้อจัดจ้างประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย รอบรมการปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 รุ่นที่ 1-2