ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายโรงเรียนร่วมทดลองฯ

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นำโดย ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วยรองผอ.สพม.ปจนย เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย และชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference โดยคัดเลือกโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 293 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนในสังกัดฯ สพม.ปจนย ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ โรงเรียนองครักษ์ โดยจัดกลุ่มของโรงเรียนให้ใช้งานระบบ จำนวน 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ 1. Web Ex จำนวน 98 โรงเรียน 2. AcuLearn จำนวน 98 โรงเรียน และ 3. Braincoud จำนวน 97 โรงเรียน เพื่อทดลองในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในการประชุมครั้งนี้มีคณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมหน้าห้อง ผอ.สพม.ปจนย