ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning

นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางสาวบุบผา สวัสดิ์ผล ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนสร้างความยั่งยืนด้วยการโค้ชในสถานศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี