สัมมนาเครือข่ายสถานศึกษา วิถีพุทธ พระสอนศีลธรรมร่วมสานพลังศีลธรรมในสังคมไทยรูปแบบ Online

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายสถานศึกษา วิถีพุทธ พระสอนศีลธรรมร่วมสานพลังศีลธรรมในสังคมไทยรูปแบบ Online โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการวิถีพุทธ สพม.ปจนย เข้าร่วมสัมมนาฯ ในโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิลัย ในหัวข้อ “พลิกโฉมพระสอนศีลธรรมในสังคมไทย” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก