สพม.ปจนย การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

การประเมินสัมฤทธิผลก

Read more

ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดโลก เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าอาคาร สพม.ปจนย

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read more

สพม.ปจนย ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมชี้แจงแนวทางกา

Read more

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี

การประเมินสัมฤทธิผลก

Read more

สพม.ปจนย ดำเนินการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ ของโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 21 มิถุนายน 2

Read more

การประชุมโครงการขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ (PISA 2022)

การประชุมโครงการขับเ

Read more

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี

การประเมินสัมฤทธิผลก

Read more