กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

Video Conference เพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหน้าห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ดร.รัตติกร ทองเนตรผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วย รองผอ.สพม.ปจนย ศึกษานิเทศก์ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference) เพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปิดการประชุมและมอบนโยบายแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยส่งสัญญาณภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษาโดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน