Day: 2 กุมภาพันธ์ 2567

ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดนครนายก

ลงพื้นที่เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

Read More
ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดนครนายก

ลงพื้นที่เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ณ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

Read More
ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดนครนายก

ลงพื้นที่เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

Read More
ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ลงพื้นที่เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗

Read More
ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดนครนายก

ลงพื้นที่เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ นักบิน) ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

Read More