สพม.ปจนย เข้าร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสร้างความยั่งยืนด้วยการโค้ชในสถานศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม

Read more