Day: 13 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน

วันที่ 13 มกราคม 256

Read More