สพม.ปจนย เข้าร่วมอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำ หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 19 &#821

Read more

สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ เป็นเลิศ

วันที่ 19 – 20

Read more

สพม.ปจนย ดำเนินการตรวจสอบ การเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ณ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม

เมื่อวันที่ 19-20 มก

Read more