สพม.ปจนย ร่วมประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับ SDG4 Roadmap

ประชุมชี้แจงสร้างควา

Read more

สพม.ปจนย เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

ประชุม ผอ.สพท. ทั่วป

Read more

สพม.ปจนย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022

เมื่อวันที่ 7 มิถุนา

Read more