สพม.ปจนย ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมชี้แจงแนวทางกา

Read more

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี

การประเมินสัมฤทธิผลก

Read more