สพม.ปจนย ประชุมหารือการดำเนินงานงบก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณี

สพม.ปจนย ประชุมหารือ

Read more

สพม.ปจนย ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

สพม.ปจนย ดำเนินการจั

Read more

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 “อดุลศาสนกิจศึกษา”

การประเมินสัมฤทธิผลก

Read more