สพม.ปจนย การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

การประชุมชี้แจงแนวทา

Read more

สพม.ปจนย เข้าร่วมการประชุมชี้แจงศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผ่านระบบออนไลน์

ประชุมชี้แจงศึกษานิเ

Read more

“โครงการเกษียณอายุราชการ เบิกบานสบายใจ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

“โครงการเกษียณอายุรา

Read more